پالایش نفت

تامین تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

 • تامین قطعات ابزاردقیق و اتوماسیون مانند انواع ترانسمیترها، گیج ها، اکچویتورها، ولوها، پمپ ها، کلیدهای ولتاژ قوی  و ….از برند های معتبر.
 • تامین آنالایزرهای فرایندی مانند:
 • آنالایزرگاز مورد استفاده در کنترل فرایند FCC
 • آنالایزرهای گاز مورد استفاده برا ی کنترل عملکرد واحد SULFUR RECOVERY
 • آنالایزرهای گاز مورد استفاده برا ی کنترل فرایند Fluid Catalytic Cracking
 • آنالایزرهای گاز مورد استفاده برا ی کنترل فرایند Catalytic Reforming
 • آنالایزرهای گاز مورد استفاده برا ی کنترل فرایند Hydrocracking & Hydrotreating
 • آنالایزرهای گاز مورد استفاده برا ی کنترل فرایند Ethylene Production
 • آنالایزرهای گاز مورد استفاده برا ی کنترل فرایند VCM Production
 • آنالایزرهای گاز مورد استفاده برا ی کنترل فرایند EO/EG Production
 • آنالایزرهای گاز مورد استفاده برا ی کنترل فرایند PE/PP Production
 • آنالایزرهای گاز مورد استفاده برا ی کنترل فرایند  Synthetic Ammonia
 • آنالایزرهای گاز مورد استفاده برا ی کنترل فرایند  Synthetic Methanol
 • آشکارسازهای پرتابل و آنلاین گازهای سمی و قابل اشتعال
 • تامین انواع فلومترهای مورد نیاز
 • تامین انواع آنالایزرهای آنلاین و پرتابل پارمترهای آب و پساب مانند :

DO,EC,PH,BOD,COD,OIL IN WATER,TOC,….

 

تعمیرات و نگهداری

انجام عملیات راهبری و   تعمیرات و نگهداری سامانه های  پایش پیوسته فرایندی و زیست محیطی گاز و غبار ، آب و پساب و …در قالب قراردادهای سالیانه

تعمیرات تخصصی انالایزرهای انلاین ،  فلومترها  و ترانسمیترهای  مورد استفاده در پالایشگاه های نفت